Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

No related posts were found

Popularne Newsy

Nasze społeczności

My na Pinterest

The crew of ORP on e...
Action anti-smog in...
Can you cut a tree w...
Responsibility for s...
Green production lin...
Natural Energy Fund...
How to increase safe...
Public holidays in D...
Public holidays in A...
Public holidays in G...
More Pins »

Video

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Posted by

Regulamin serwisu internetowego WirtualnaDania.pl

§ 1 DEFINICJE

Usługodawcaredakcja Polacy w Skandynawii, właściciel domeny WirtualneNiemcy.pl

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część

Serwis WirtualnaDania.pl – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.wirtualnadania.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna

Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika Regulamin ? niniejszy Regulamin

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Strona internetowa www.wirtualnadania.pl jest portalem i kanałem informacyjnym dla innych stron internetowych i działalności prowadzonych przez Spółki zależne i Dostawców. Spółki zależne i Dostawcy mogą być niezależne od WirtualnaDania, ich strony internetowe mogą mieć inne lub niepokrywające się warunki korzystania lub inną politykę prywatności, a świadczone przez nie usługi mogą być oparte na innych warunkach. Zawieranie umów za Spółkami zależnymi i Dostawcami oraz korzystanie z ich stron internetowych odbywa się na odpowiedzialność Usługobiorcy, a wszelkie spory z nich powstałe nie mogą być wnoszone przeciw Usługodawcy.

4.1. Jedną z funkcji, jaką zapewnia Usługodawca w ramach Serwisu WirtualnaDania.pl jest możliwość aktywowania przez Usługobiorców określonych połączeń z innymi stronami internetowymi („linków”), które umożliwiają bezpośrednie połączenie Usługobiorców ze stronami internetowymi Spółek zależnych i Dostawców.

§ 3 REJESTRACJA

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie WirtualnaDania.pl.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 4 KONTO

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu WirtualnaDania.pl unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca podając nazwę konta w ramach serwisu WirtualnaDania.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu WirtualnaDania.pl, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.

5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

3. Usługodawca będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza rejestracyjnego wysłanego przez Usługobiorcę. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu WirtualnaDania.pl

b. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług;

c. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

d. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika;

e. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w serwisie WirtualnaDania.pl przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie WirtualnaDania.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w serwisie WirtualnaDania.pl i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Usługobiorcy, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Usługobiorcy. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

c. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

d. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

e. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

f. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

6. Właściciel domeny WirtualnaDania.pl oraz administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym za treści zamieszczone w postaci artykułów, zdjęć, ogłoszeń, postów.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@wirtualnadania.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2010 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie WirtualnaDania.pl.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu, a jego zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.

9. Strona internetowa i wszelkie zawarte na niej informacje (tekstowe, graficzne, audio i video), obrazy, ikony, oprogramowanie, projekty, aplikacje, kalkulatory, modele oraz pozostałe elementy dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są własnością redakcji Polacy w Skandynawii i jako takie podlegają ochronie zapewnianej przez polskie, europejskie i międzynarodowe prawo.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO WirtualnaDania.pl

WYKAZ I OPIS USŁUG

1. Udostępnianie informacji

Usługodawca świadczy każdemu Usługobiorcy usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w serwisie WirtualnaDania.pl poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

2. Oferty pracy

Usługodawca umieszcza w serwisie WirtualnaDania.pl oferty pracy przekazane przez pracodawców i inne podmioty oraz zapewnia Usługobiorcy możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.

3. Wyszukiwarka

Usługodawca udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ofert pracy opublikowanych w serwisie WirtualnaDania.pl. Usługobiorca może wpisać do wyszukiwarki słowa kluczowe, a także wybrać kryteria pasujące do poszukiwanej pracy. Dostępne kryteria to m.in. branża, lokalizacja, nazwa stanowiska.

4. Baza CV kandydatów

Usługobiorca może zamiesić w bazie CV kandydatów swoje CV. Akceptowane formaty pliku to MS Word (.doc) i tekstowy (.txt). Usługobiorca dodając plik wyraża jednocześnie zgodę na udostępnianie pliku pracodawcom, którzy współpracują z redakcją Polacy w Skandynawii. W przypadku udostępnienia danych osobowych pracodawcy, staje się on również administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem przetwarzanie. Usługobiorca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentu CV nie rzadziej niż raz na dwa lata. Brak aktualizacji pliku w tym okresie skutkuje zawieszeniem świadczenia usługi przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość edytowania treści lub usunięcia CV z bazy w dowolnym momencie.

5. Aplikowanie na oferty pracy

Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość aplikowania na wybraną przez siebie ofertę pracy. Usługobiorca może spotkać się z różnymi formami aplikowania: wysłanie aplikacji na adres e-mail podany przez Usługodawcę, wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie WirtualnaDania.pl lub na stronie pracodawcy (link zamieszczony w ogłoszeniu). Wraz z rozwojem technologii liczba dostępnych sposobów aplikowania na oferty pracy może się zmieniać.

6. Przesyłanie informacji

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych (e-mail), a także krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z serwisu WirtualnaDania.pl i jego partnerów informacji handlowych. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością do wybranej na podstawie danych rejestracyjnych grupy Usługobiorców.

7. Formularz do wyrażania opinii

Usługobiorcy mogą skorzystać z formularza umieszczonego w serwisie WirtualnaDania.pl w celu przekazania Usługodawcy swoich opinii na temat funkcjonowania serwisu.

8. Porady, narzędzia, wzory

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom informacje na temat pracy i rozwoju osobistego. W szczególności są to treści poradnikowe dotyczące poszukiwania pracy, procesu rekrutacji, sytuacji na rynku pracy w Polsce i za granicą, prawie pracy itp. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych informacji w dowolnie wybranym terminie.

0 0 157 16 lipca, 2010 Polityka prywatności Lipiec 16, 2010

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

Reklama

My na Twitterze

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w duńskich realiach. Gdy przybyliśmy do Danii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim jest Dania. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Kopenhagi i całej Danii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Danii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.


Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Skandynawii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaDania.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.